[AN ET-CXXII-1609] - Paris (Paris, Francia) - Archivi notarili - de TROYES Claude I (Fasci) | 1586 - 1586

Nomi rilevati nella pagina
Trascrizione
Nomi citati nel registro
Date

Partecipare all'indicizzazione [AN ET-CXXII-1609] - Paris (Paris, Francia) - Archivi notarili - de TROYES Claude I (Fasci) | 1586 - 1586