[5MI D1134] - Ergnies (Saint-Vulfran) (Somme, Francia) - Anagrafe (Nascite, Matrimoni, Decessi) | 1787 - 1835

Trascrizione
Date

Partecipare all'indicizzazione [5MI D1134] - Ergnies (Saint-Vulfran) (Somme, Francia) - Anagrafe (Nascite, Matrimoni, Decessi) | 1787 - 1835